AanmeldformulierenPedagogisch beleid

In het pedagogisch plan komt tot uitdrukking hoe wij met kinderen omgaan en waarom wij dat zo doen. Het is gebaseerd op een visie op de ontwikkeling van kinderen en op opvoeden.

Regelgeving en downloads

Zoals elk kinderdagverblijf worden ook wij elk jaar gekeurd door de GGD en de brandweer. Er wordt gekeken of de kinderen op een verantwoorde, pedagogische en veilige manier opgevangen worden en natuurlijk of alle protocollen kloppen. De brandweer controleert onze naleving van de veiligheidseisen bij brand en hoe wij hier mee omgaan. De benodigde apparatuur om de brand te signaleren en te bestrijden wordt door een ander specialistisch bedrijf jaarlijks gecontroleerd.


Inspectie 0-4 jaar Het Toverbos locatie Haverweg

De nieuwste inspectierapporten van de GGD aangaande de locatie van Het Toverbos op de Haverweg 63 kunt u nalezen op de website van de Rijksoverheid.

Inspectie 0-4 jaar Het Toverbos in De Holtbanck

De nieuwste inspectierapporten van de GGD aangaande de locatie van Het Toverbos in de Holtbanck kunt u nalezen op de website van de Rijksoverheid.

Inspectie BSO Het Toverbos in De Holtbanck

De nieuwste inspectierapporten van de GGD aangaande de locatie van Het Toverbos in de Holtbanck kunt u nalezen op de website van de Rijksoverheid.

Protocol Kindermishandeling

Het Toverbos hanteert een meldcode kindermishandeling. Hierin zijn wettelijke afspraken opgenomen om kindermishandeling te signaleren. Aan de hand van een vastgesteld stappenplan wordt er met verschillende instanties gezocht naar de beste oplossing voor het gezin mocht dit nodig zijn. In deze documenten kunt u de meldcode en de handleiding nalezen.

Algemene Voorwaarden

Voor onze vestigingen Het Toverbos Haverweg en Het Toverbos in de Holtbanck hanteren we Algemene Voorwaarden. Deze documenten kunt u hieronder downloaden.

Klachtenregeling en geschillencommissie

Wij streven ernaar om alles naar tevredenheid te laten verlopen.
Desondanks kan er onverhoopt toch iets misgaan. Indien u een klacht heeft kunt u altijd bij één van onze pedagogisch medewerkers of leidinggevende terecht. De klacht kunt u dan mondeling met hen bespreken. Ook kunt u gebruik maken van ons intern klachtenformulier. Deze kunt u afgeven op of opsturen/mailen naar het kinderdagverblijf.

De Wet Kinderopvang verplicht kinderdagverblijven elk jaar een verslag te maken van eventuele binnengekomen schriftelijke klachten. Als er geen klachten zijn ingediend hoeft er ook geen verslag gemaakt te worden. Wij zijn blij te kunnen mededelen dat er bij ons in 2020 geen schriftelijke klachten zijn ingediend.

Download klachtenformulier

Verplichte oudercommissie

Elk kinderdagverblijf is verplicht een oudercommissie in te stellen. Een oudercommissie kan meedenken en het kinderdagverblijf adviseren over bepaalde onderwerpen uit het beleid. Indien men ook zitting wil nemen in de oudercommissie van Het Toverbos, kan men het volledige reglement opvragen en/of inzien op het kinderdagverblijf.

De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Sinds 2016 is de wet veranderd en dient elke kinderopvangorganisatie aangesloten te zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen waaraan tevens het Klachtenloket Kinderopvang is verbonden. Wanneer u een klacht heeft kunt u deze indienen via de interne klachtenregeling. Het beste werkt het om een klacht mondeling met één van onze medewerkers of leidinggevende te bespreken. Zij kunnen de klacht dan gelijk in behandeling nemen of ervoor zorgen dat er een oplossing gezocht gaat worden. Wanneer het niet lukt de klacht na vier weken samen op te lossen heeft u het recht de klacht neer te leggen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
Een klacht bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen kunt u indienen via de website van de geschillencommissie door op onderstaande link te klikken. Aan het indienen van een klacht zitten kosten verbonden. Deze kosten krijgt u terug wanneer uw klacht aan het eind door de commissie als gegrond wordt verklaard. Ook kunt u hier meer informatie vinden over de klachtenprocedure en uitspraken van behandelde klachten bekijken.
De Geschillencommissie-Kinderopvang en Peuterspeelzalen